ការត្រឡប់មកវិញនិងសិទ្ធិដកប្រាក់

ត្រឡប់និងលក្ខខណ្ឌ

 

1. ការត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ពិការភាពផលិត។

អ្នកប្រើអាចត្រលប់ទៅ THE INDIAN FACEផលិតផលណាមួយដែលបង្ហាញពីកង្វះផលិតកម្ម។ ដោយពិចារណាលើលក្ខណៈនៃផលិតផលដែលបានចុះកិច្ចសន្យាអ្នកប្រើនឹងមានរយៈពេលមួយខែដើម្បីទំនាក់ទំនង THE INDIAN FACE កង្វះនៃការអនុលោមជាមួយពួកគេ។ ប្រសិនបើរយៈពេលនេះលើសកំណត់ការខូចខាតណាមួយនឹងត្រូវបានសន្មតដោយអ្នកប្រើប្រាស់។

ដើម្បីធ្វើឱ្យការត្រឡប់មកវិញជាផ្លូវការអ្នកប្រើត្រូវតែទាក់ទង THE INDIAN FACE ក្នុងកំឡុងពេលមួយខែទៅកាន់អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង @ theindianface .com ដែលបង្ហាញពីផលិតផលរឺផលិតផលដែលត្រូវប្រគល់មកវិញភ្ជាប់រូបថតនិងបញ្ជីចំនុចខ្វះខាតដែលមាននៅក្នុងនោះ

ម្តង THE INDIAN FACE បានទទួលការប្រាស្រ័យទាក់ទងពីអ្នកប្រើប្រាស់វានឹងជូនដំណឹងអ្នកក្នុងរយៈពេល ៣-៥ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការថាតើត្រូវប្រគល់ផលិតផលមកវិញឬអត់។ ក្នុងករណីដែលចំណូលត្រឡប់មកវិញ THE INDIAN FACE វានឹងបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់នូវវិធីដើម្បីប្រមូលឬបញ្ជូនផលិតផលដែលមានបញ្ហាទៅការិយាល័យ / ឃ្លាំងរបស់ពួកគេ។

ផលិតផលនីមួយៗដែលត្រូវប្រគល់ជូនត្រូវតែមិនត្រូវបានប្រើនិងជាមួយរាល់ស្លាកវេចខ្ចប់និងកន្លែងណាដែលសមស្របឯកសារនិងធាតុគ្រឿងបន្លាស់ដើមដែលភ្ជាប់មកជាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់មិនដំណើរការតាមរបៀបនេះទេ THE INDIAN FACE រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការត្រឡប់មកវិញ។

នៅពេលដែលផលិតផលត្រូវបានទទួលហើយពិការភាពត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ THE INDIAN FACE នឹងផ្តល់លទ្ធភាពដល់អ្នកប្រើក្នុងការជំនួសផលិតផលជាមួយនឹងលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទលើកលែងតែជម្រើសនេះមិនអាចទៅរួចឬមិនមានសមាមាត្រ THE INDIAN FACE.

ក្នុងករណីដែលខ្វះស្តុកផលិតផលមួយផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាមិនអាចដឹកជញ្ជូនបានទេអ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសបញ្ចប់កិច្ចសន្យា (នោះគឺការសងប្រាក់វិញនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង់) ឬស្នើសុំការដឹកជញ្ជូនម៉ូដែលផ្សេងដែល អ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសដោយស្ម័គ្រចិត្ត។

ការចែកចាយផលិតផលដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទឬម៉ូដែលថ្មីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសតាមភាពសមស្របនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល ៣-៥ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃដែល THE INDIAN FACE អ្នកប្រើប្រាស់នឹងបញ្ជាក់ពីការជំនួសផលិតផលខូចគុណភាពឬការដឹកជញ្ជូនម៉ូដែលថ្មី។

ការជំនួសការផ្ញើគំរូថ្មីឬការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានឹងមិនបញ្ជាក់ពីការចំណាយបន្ថែមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ។   

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចប់កិច្ចសន្យា, THE INDIAN FACE នឹងអនុវត្តការសងប្រាក់វិញនៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលបានបង់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទិញផលិតផលដែលមានបញ្ហា។

THE INDIAN FACE ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថាពាក្យសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង់នឹងអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវប្រើនៅពេលទិញផលិតផល។

2. ដកប្រាក់។

ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់មិនពេញចិត្តនឹងផលិតផលដែលទទួលបានតាមលំដាប់របស់គាត់អ្នកប្រើប្រាស់ស្របតាមច្បាប់ទូទៅសម្រាប់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានរយៈពេលដប់បួន (១៥) ថ្ងៃប្រតិទិនដើម្បីប្រគល់មកវិញនូវចំនួនសរុប នៃការបញ្ជាទិញឬប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តអ្នកអាចប្រគល់ផលិតផលណាមួយដែលជាការបញ្ជាទិញសរុបហើយទាំងអស់ដោយគ្មានការពិន័យនិងដោយមិនចាំបាច់បង្ហាញពីហេតុផល។

ទោះយ៉ាងណាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទទួលការចំណាយដោយផ្ទាល់ក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅ THE INDIAN FACE, ថាតើអ្នកវិលត្រឡប់មកវិញនូវការបញ្ជាទិញពេញលេញឬសម្រេចចិត្តប្រគល់តែផលិតផលមួយចំនួនតាមលំដាប់លំដោយ។

ដើម្បីធ្វើឱ្យការត្រឡប់មកវិញជាផ្លូវការអ្នកត្រូវតែទាក់ទង THE INDIAN FACE នៅអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង @ theindianface .com ដោយផ្ញើទម្រង់បែបបទដកប្រាក់ពេញលេញដែលភ្ជាប់ជាមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ។ THE INDIAN FACE វានឹងបង្ហាញផ្លូវនៃការបញ្ជូនការបញ្ជាទិញទៅកាន់ការិយាល័យឬឃ្លាំងរបស់វា។

 

THE INDIAN FACE មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមហ៊ុននាំសំបុត្រដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជួលឱ្យប្រគល់ការបញ្ជាទិញវិញ។ ក្នុងន័យនេះ THE INDIAN FACE ណែនាំដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថា តម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុននាំសំបុត្រផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភស្តុតាងនៃការដឹកជញ្ជូន នៅពេលដែលអ្នកនាំសំបុត្របានដាក់ផលិតផលនៅក្នុងការិយាល័យ THE INDIAN FACEដូច្នេះអ្នកប្រើដឹងថាផលិតផលត្រូវបានបញ្ជូនឱ្យត្រឹមត្រូវ THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE មិនទទួលខុសត្រូវលើអាសយដ្ឋានដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើការបញ្ជាទិញត្រឡប់មកវិញ។ វាគួរតែជាការិយាល័យរបស់យើងជានិច្ចក្នុងករណីអឺរ៉ុប។ ប្រសិនបើយើងមិនមានការបញ្ជាក់ការដឹកជញ្ជូនទេហើយអ្នកប្រើប្រាស់មិនបានបង្ហាញបង្កាន់ដៃចែកចាយទេ។ THE INDIAN FACE នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់នេះទេហើយវាគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលនឹងត្រូវទាមទារក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលបានចុះកិច្ចសន្យា។

ថ្លៃដើមនៃការបញ្ជាទិញត្រឡប់មកវិញ (ដូចជាថ្លៃដើមដឹកជញ្ជូនតាមរយៈក្រុមហ៊ុននាំសំបុត្រ) នឹងត្រូវទទួលដោយផ្ទាល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។

ផលិតផលត្រូវតែមិនត្រូវបានប្រើនិងជាមួយរាល់ស្លាកវេចខ្ចប់និងកន្លែងដែលសមស្របឯកសារនិងធាតុគ្រឿងបន្លាស់ដើមដែលភ្ជាប់មកជាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់មិនដំណើរការតាមវិធីនេះឬប្រសិនបើផលិតផលមានការខូចខាតណាមួយអ្នកប្រើទទួលយកថាផលិតផលនេះអាចទទួលរងនូវការរំលោះឬថា THE INDIAN FACE  ការត្រឡប់មកវិញអាចនឹងត្រូវបានបដិសេធ។

ម្តង THE INDIAN FACE ពិនិត្យមើលថាការបញ្ជាទិញមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ THE INDIAN FACE នឹងបន្តប្រគល់មកវិញនូវចំនួនសរុបដែលបានបង់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សំរេចប្រគល់ការបញ្ជាទិញពេញលេញវិញនោះ THE INDIAN FACE នឹងត្រលប់មកវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងអស់ដែលគាត់បានចំណាយហើយប្រសិនបើគាត់ប្រគល់ផលិតផលណាមួយមកវិញមានតែផ្នែកដែលត្រូវនឹងផលិតផលទាំងនោះប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវប្រគល់ជូនវិញ។

THE INDIAN FACE ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថាពាក្យសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង់នឹងអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវប្រើនៅពេលទិញផលិតផល។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ THE INDIAN FACE នឹងប្រគល់មកវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ឱ្យបានឆាប់បំផុតនិងក្នុងករណីណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលបានផលិតផលត្រឡប់មកវិញ។

 

គោលនយោបាយផ្លាស់ប្តូរផលិតផល

THE INDIAN FACE មិនទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្តូររវាងផលិតផលដែលបានទិញដោយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ។

ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់ចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផលិតផលពួកគេត្រូវប្រើសិទ្ធិដកប្រាក់របស់ពួកគេដូចគ្នានឹងមាត្រា ៦.២ ដែលបានចែងហើយទិញផលិតផលថ្មីដែលខ្លួនចង់បាន។